Contact Us

名字

邮箱

电话

国家

Message我们不会与第三方分享您的信息。

PA-4866 水性丙烯酸乳液

产品介绍

产品详情

应用推荐

专为水性木器清漆而设计的丙烯酸共聚物,干燥速度快,耐化性好;较好的施工外观和干膜透明度,底面通用。适用于普通水性木器漆。

PA‐4866 应用参数

乳液外观                乳白色半透液体

固含量/%                48±1

PH值(25℃)            7-9

粘度/mPa·S             <500

MFFT /℃                50

PA‐4866  特 点                   

耐化性好

丰满度高

硬度高

通透性好

乳液外观

 

联系我们

如果您对我们的产品有任何疑问,欢迎咨询我们。我们会尽快给您答复。